Follow
Bogumił Szady
Bogumił Szady
John Paul II Catholic University of Lublin, Institute of History, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Verified email at kul.lublin.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych
B Szady
Liber, 2003
372003
Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku
B Szady
Wyd. KUL, 2010
362010
Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej (Application of the systems of geographic information in historic geography–in Polish)
B Szady
Polski Przegląd Kartograficzny 40, 279-283, 2008
332008
Geografia historyczna w Polsce – rozwój i perspektywy
B Szady
Studia Geohistorica 1, 19-38, 2013
302013
Czasowo-przestrzenne bazy danych jako narzędzie w geografii historycznej
B Szady
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 14 (2), 17-32, 2013
242013
Identity criteria for localities
P SZADY
Formal Ontology in Information Systems: Proceedings of the 10th …, 2018
192018
Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce
B Szady
Kwartalnik historii kultury materialnej 66 (2), 129-141, 2018
182018
Laserowi Odkrywcy–nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego
R Zapłata, B Szady, K Stereńczak
Fundacja Centrum GeoHistorii, Stare Babice, 2014
182014
Spatio-temporal databases as research tool in historical geography
B Szady
Geographia Polonica 89 (3), 359-370, 2016
162016
Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku jako źródło kartograficzne i historyczne
B Szady
Dawne mapy jako źródła historyczne, ser. Biblioteka Polskiego Przeglądu …, 2012
112012
Identity of historical localities in information systems
P Garbacz, B Szady, A Ławrynowicz
Applied Ontology 16 (1), 55-86, 2021
102021
Granice powiatu łukowskiego w II połowie XVIII wieku-model liniowy i sieciowy
B Szady
Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i …, 2010
82010
Wizytacje diecezji chełmskiej-XVIII wiek
B Szady
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 82, 269-288, 2004
82004
System beneficjalny diecezji chełmskiej w latach 1600-1621
B Szady
Roczniki Humanistyczne 45 (2), 39-68, 1997
81997
Considering identification of locality in time: Theoretical and practical approach
B Szady, A Ławrynowicz
Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on …, 2018
62018
Towards a formal ontology for history of church administration
P Garbacz, R Trypuz, B Szady, P Kulicki, P Gradzki, M Lechniak
Formal ontology in information systems, 345-358, 2010
62010
Modeling and presenting incomplete and uncertain data on historical settlement units
G Myrda, B Szady, A Ławrynowicz
Transactions in GIS 24 (2), 355-370, 2020
52020
Prałatury i kanonie kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie w II połowie XVIII wieku
B Szady
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 86, 331-354, 2006
52006
for geohistorical records’ editing: a case study of the works of Karol Perthées
B Szady, T Panecki
Miscellanea Geographica 26 (1), 52-62, 2022
32022
The Geography of Religious and Confessional Structures in the Crown of the Polish Kingdom in the Second Half of the Eighteenth Century
B Szady
Peter Lang International Academic Publishers, 2019
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20